$('#shuffle').cycle({ fx: 'shuffle', easing: 'backout', delay:
            -4000 });